Khó khăn trong định canh định cư cho đồng bào dân tộc

ThienNhien.Net – Quyết định số 33/2007/QĐ- TTg ngày 05/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách di dân, thực hiện định canh, định cư (ĐCĐC) cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 – 2010” là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Thế nhưng, trong quá trình thực hiện tại một số địa phương đã gặp nhiều khó khăn, trở ngại.


Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc, năm 2006 có 95 dự án ĐCĐC tập trung và 44 dự án ĐCĐC xen ghép. Đến năm 2009 số dự án ĐCĐC tập trung lên đến 297 dự án. Sau hai năm mới có 4 tỉnh hoàn thành di dân ĐCĐC xen ghép, chưa có dự án ĐCĐC tập trung nào hoàn thành.

Thời báo Tài chính Việt Nam 15/09 dẫn lời ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: “Nguyên nhân khách quan là công tác di dân, ĐCĐC là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, liên quan đến phong tục tập quán của dân tộc. Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan là các địa phương chưa làm tốt công tác quy hoạch chọn và xây dựng các điểm dân cư mới, tổ chức sắp xếp, bố trí lại dân cư ở vùng sâu, vùng xa”.

Do đó, để hoàn thành tốt kế hoạch đã được phê duyệt, cần tiếp tục tăng cường, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện thành công công tác ĐCĐC đối với từng địa phương. Đặc biệt, nâng cao hiệu quả đầu tư, đồng thời các bộ, ngành liên quan cần liên kết, tăng cường kiểm tra giám sát, chỉ đạo địa phương thực hiện dự án.