Vĩnh Long: Triển khai Dự án nước sạch nông thôn

ThienNhien.Net – Nhằm triển khai thực hiện Quyết định 131/2009/QĐ-TTg, ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện Quyết định này.


Theo đó, cơ quan được giao thực hiện Quyết định nói trên sẽ lập Quy hoạch tổng thể về cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh làm cơ sở xây dựng các Dự án, kế hoạch hỗ trợ, kế hoạch xúc tiến và kêu gọi đầu tư.

Đồng thời, thực hiện quản lý Nhà nước đối với các hoạt động trong lĩnh vực nước sạch nông thôn theo quy hoạch được duyệt, bảo đảm hoạt động cấp nước sạch được thực hiện liên tục, bảo vệ môi trường. Quy định cụ thể việc phân công, phân cấp cho các cơ quan chuyên môn và UBND cấp dưới để thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các sở, ngành còn có chức năng tham mưu cho cấp trên để ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư cụ thể, phù hợp các quy định của pháp luật nhằm thu hút các nhà đầu tư thực hiện các Dự án trên địa bàn tỉnh; tham mưu để điều phối các nguồn vốn ngân sách, vốn viện trợ quốc tế để hỗ trợ, trợ giá cho các Dự án cấp nước sạch nông thôn do các tổ chức, cá nhân thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, địa bàn ưu tiên, tránh trùng lắp.

Mặt khác, các cơ quan này có quyền định kỳ và đột xuất kiểm tra hoạt động của các công trình cấp nước, chất lượng nước. Giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, phản ảnh về chất lượng nước hoặc tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ nước sạch nông thôn. Phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư, khai thác các công trình, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người sử dụng, của cộng đồng. Thực hiện quy trình tham gia ý kiến và giám sát của cộng đồng dân cư trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện dịch vụ cấp nước sạch nông thôn theo quy định pháp luật. Và cuối cùng là xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong lĩnh vực này, ưu tiên thực hiện tại các địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn.