Các khu công nghiệp đầu tư cho việc xử lý nước thải chưa đạt yêu cầu

ThienNhien.Net – Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình vi phạm Luật Bảo vệ môi trường, các khu công nghiệp còn chậm đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải hoặc có xây dựng nhưng không đảm bảo đạt yêu cầu. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các doanh nghiệp còn sơ sài, mang tính hình thức và đối phó; hiện vẫn chưa có số liệu đánh giá tác động môi trường thực tế khi dự án đi vào hoạt động. Ngoài ra, trong quá sản xuất, kinh doanh, nhiều cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng dẫn đến sự khiếu nại của người dân.

Các vi phạm Luật Bảo vệ môi trường xảy ra nhiều là do khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, các bộ, ngành, địa phương đều chưa xây dựng và thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Các báo cáo của địa phương hầu như chưa đề cập đến các chỉ tiêu môi trường như một bộ phận cấu thành của hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch. Hiện nay, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, nhất là các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật này trong quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội mới được ban hành, nên chưa được tổng kết, đánh giá.

Để đảm bảo phát triển bền vững, cần phát triển báo cáo môi trường chiến lược thành báo cáo mang tính tổng thể bao gồm các chỉ tiêu kinh tế – xã hội – môi trường. Đặc biệt, Chính phủ nên sớm phê duyệt Chỉ thị về theo dõi giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên – môi trường và phát triển bền vững để Bộ Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương đưa các chỉ tiêu này vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và hàng năm.