Đề xuất nâng mức điều lệ của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam (thay thế Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Theo dự thảo, đối với vị trí và chức năng của Quỹ: Bổ sung chức năng hỗ trợ tài chính cho các hoạt động phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về nguyên tắc hoạt động của Quỹ: Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; nguồn thu, nhiệm vụ chi của quỹ không trùng với nguồn thu, nhiệm vụ chi của NSNN.

Về nguồn vốn của quỹ: Gồm vốn điều lệ và vốn bổ sung hằng năm, dự thảo nêu rõ: Nâng mức vốn điều lệ của Quỹ từ 1.000 tỉ đồng lên 3.000 tỉ đồng; đến năm 2022, được cấp đủ 3.000 tỉ đồng. Vốn điều lệ của quỹ được bổ sung từ nguồn NSNN và từ quỹ đầu tư phát triển của quỹ.

Trường hợp tăng vốn điều lệ vượt mức 3.000 tỉ đồng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sau khi thống nhất với Bộ Tài chính.