Quản lý Quy hoạch khoáng sản gắn với phát triển rừng

Bộ Xây dựng góp ý kết quả khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong đó nhấn mạnh quản lý Quy hoạch khoáng sản gắn với phát triển rừng.

Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất với nội dung của dự thảo Báo cáo sau khi nghiên cứu thuyết minh Báo cáo, bản đồ khoanh định tỷ lệ 1/100.000 và các phụ lục kèm theo báo cáo kết quả khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài ra, yêu cầu bổ sung căn cứ pháp lý của Báo cáo, rà soát, đối chiếu các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản với Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 để xác định các khu vực chồng lấn (nếu có) làm cơ sở cho việc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh quy hoạch khoáng sản có liên quan.

Bổ sung tọa độ các điểm khép góc theo hệ tọa độ VN-2000 cho các khu vực khoanh định là khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản vào nội dung của phụ lục Báo cáo theo như hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 3757/BTNMT-ĐCKS ngày 03/9/2014.

Trong quá trình quản lý quy hoạch thăm dò, khai thác đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn cần gắn với phát triển bảo vệ rừng, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên nhằm phát triển du lịch, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển hài hòa với các mục tiêu kinh tế – xã hội đã được phê duyệt.