Hỗ trợ 2 tỉnh xử lý ô nhiễm môi trường

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ 2 tỉnh: Hà Giang và Lào Cai thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm môi trường.

Được biết, dự toán chi sự nghiệp môi trường ngân sách trung ương năm 2014 được giao là 1.450.000 triệu đồng, trong đó: đã phân bổ và giao dự toán cho các Bộ, cơ quan trung ương và hỗ trợ địa phương năm 2014 là 1.420.772 triệu đồng, số còn lại chưa phân bổ là 29.228 triệu đồng.

Trên cơ sở đề nghị của các địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp nhu cầu và đề nghị phân bổ, hỗ trợ kinh phí cho các địa phương gửi Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phân bổ, hỗ trợ nốt số kinh phí 29.228 triệu đồng cho các địa phương.

Sau khi xem xét kiến nghị của Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phân bổ 21.228 triệu đồng từ nguồn chi sự nghiệp môi trường đã được bố trí trong dự toán ngân sách trung ương năm 2014 để hỗ trợ cho tỉnh Hà Giang (3.000 triệu đồng), Lào Cai (18.228 triệu đồng) thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm môi trường.

Số kinh phí còn lại (8.000 triệu đồng), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chuyển vào dự phòng ngân sách trung ương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trong việc rà soát, thẩm định thủ tục, hồ sơ và số liệu báo cáo. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được phân bổ thực hiện theo đúng quy định hiện hành.