Các địa phương tập trung xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường

ThienNhien.Net – Thực hiện chỉ đạo của của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đang tập trung xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại địa phương.

Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là chủ trương và quyết tâm lớn của Chính phủ nhằm giải quyết các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ môi trường. Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, được tiếp nối là Quyết định 1788/QĐ-TTg sau này, đã thống kê, rà soát khoảng 5.000 cơ sở và tiến hành phân loại xử lý với nhiều cấp độ khác nhau trên phạm vi cả nước.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Sau một thời gian thực hiện, hiện nay, tỉnh Bắc Giang còn 4 cơ sở chưa ra khỏi Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg và 7 cơ sở chưa hoàn thành xử lý theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh đang ưu tiên bố trí kinh phí để xử lý triệt để cơ sở y tế gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đồng thời, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và kế hoạch xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các cơ sở y tế; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chậm hoàn thành xử lý triệt để theo tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cùng với đó, tỉnh sẽ thực hiện công khai thông tin về các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tiến độ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Cũng theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg, Ninh Bình có 8 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để thuộc các lĩnh vực vật liệu xây dựng; sản xuất phân bón, hóa chất; chế biến nông sản thực phẩm; cơ sở y tế; tồn dư hóa chất. Trước thực tế đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tích cực vào cuộc xử lý các điểm gây ô nhiễm. Cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, các ngành chức năng đã phối hợp với các cấp chính quyền tuyên truyền, vận động, đôn đốc và yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh áp dụng công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để xử lý chất thải, khí thải trong hoạt động sản xuất, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Với quyết tâm và nỗ lực của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, các doanh nghiệp, đến nay đã có 8/8 cơ sở (đạt tỷ lệ 100%) trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc xử lý triệt để gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg. Đây là nỗ lực lớn của các ngành, các cấp và các doanh nghiệp trên đỉa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tỉnh Yên Bái cho biết, tỉnh cũng đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị có cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chấp hành pháp luật về môi trường, trong đó, có nội dung thực hiện biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong thời gian thực hiện xử lý triệt để và thực hiện biện pháp xử lý triệt để.

Đồng thời, tỉnh cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra một số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tăng cường công tác quản lý việc khắc phục tồn tại, vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường của các cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và công bố thông tin về cơ sở gây ô nhiễm trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại UBND cấp xã nơi cơ sở đang hoạt động.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, các sở, ban ngành liên quan cũng tổ chức xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Tỉnh yêu cầu đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chây ỳ, chậm tiến độ xử lý triệt để, bên cạnh việc xử lý nghiêm các vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường phải kiên quyết áp dụng các biện pháp tạm thời đình chỉ hoạt động; theo dõi, đôn đốc các cơ sở đã hoàn thành các biện pháp xử lý triệt để lập hồ sơ Chứng nhận hoàn thành xử lý triệt để. Đối với các cơ sở công ích cần theo dõi, đôn đốc lập phương án xử lý triệt để và ưu tiên phân bổ kinh phí đảm bảo hoàn thành xử lý triệt để trước năm 2020.

Tỉnh cũng lưu ý các địa phương cần tuyên truyền, phổ biến Pháp luật về bảo vệ môi trường đến cộng đồng dân cư và các đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ môi trường. Mặt khác, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác khắc phục triệt để ô nhiễm môi trường, tiến tới kiểm soát và hạn chế phát sinh các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Bắt đầu từ năm 2015, tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức đánh giá và lập danh mục các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh trước ngày 15/11 hằng năm…