Đồng Nai: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010

ThienNhien.Net – Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 56/2009/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2009-2010 tỉnh Đồng Nai. Theo đó, đến năm 2010, diện tích đất phi nông nghiệp của tỉnh sẽ tăng gần 39 nghìn ha.


Theo Nghị quyết trên, tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh hiện nay là 590.340 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm 80,37%, diện tích đất phi nông nghiệp chỉ chiếm 19,25%. Đến năm 2010, tỉnh sẽ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất theo hướng công nghiệp hoá, gia tăng giá trị sử dụng đất phi nông nghiệp, cụ thể, đất phi nông nghiệp sẽ tăng thêm 6,55%, chiếm hơn 152 nghìn ha.

Trong giai đoạn 2009-2010, sẽ có 38.572 ha đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp, trong đó, chủ yếu là đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tăng hơn 14 nghìn ha, đất có mục đích công cộng tăng hơn 11 nghìn ha.

Nghị quyết nêu rõ, UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. Tỉnh có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh, đối với các dự án sân golf ghi trong quy hoạch sử dụng đất, chỉ được thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và quy hoạch hệ thống sân golf Việt Nam đến năm 2020.