Hà Nội: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2011- 2015)

ThienNhien.Net – Nhằm mục đích quản lý, sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả và đúng pháp luật, UBND Thành phố Hà Nội đã có kế hoạch triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011- 2015) của thành phố và các quận, huyện, thành phố trực thuộc.

UBDN Thành phố Hà Nội cho biết, việc lập kế hoạch sử dụng đất lần này sẽ đánh giá được hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai, rà soát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001 đến nay.

Theo đó, xác định phần chỉ tiêu chưa thực hiện đối với diện tích được phân bổ cho các nhu cầu sử dụng, phần diện tích phải chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các chỉ tiêu không có khả năng thực hiện trong quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối và chỉ tiêu cần điều chỉnh bổ sung trong quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đây cũng là cơ sở để đánh giá tổng quát về nguồn tài nguyên đất đai, đảm bảo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và dự báo tài chính liên quan đến đất đai phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực, có nhiệm vụ thẩm định năng lực và tư cách pháp nhân các đơn vị tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều hành đảm bảo phối hợp đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố và của các quận, huyện, thành phố trực thuộc.

Sở này cũng được giao nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo về việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với quận, huyện, thành phố trực thuộc nếu việc sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất tiếp theo không thay đổi; trường hợp có thay đổi mục đích sử dụng giữa các loại đất trong cùng một nhóm mà diện tích đất phải thay đổi mục đích sử dụng dưới 10% so với kỳ trước, trước khi tổ chức triển khai thực hiện tại các địa phương đó./.